قانون و اساس نامه ها

قانون بیمه,بیمه عمر,بیمه پاسارگاد,بیمه عمر پاسارگاد,نمایده بیمه,نماینده بیمه عمر پاسارگاد

بیمه عمر پاسارگاد/قانون و اساس نامه ها

  سه‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰ | 13:02   0 نظر    بازدید

فعافیت مالیاتی

1.     قانون ماليات هاي مستقيم سزمايه بيمه 131    مطابق مادة عمز و نيش اندوخته حاصل اس سزمايه گذاري هاي  صورت گزفته، تماماً اس پزداخت ماليات معاف مي باشند.
 
 
2.      ) - ج 2( قانون ماليات هاي مستقيم بند 141  نظز به مادة مبالغ پزداختي اس بابت بيمه عمز مي توانند جشو هشينه هاي قابل قبول مؤسسات اس نظز ماليات به حساب آيند

دیدگاه خود را بیان کنید